PXA:Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 PDF Print E-mail
Written by Quản Trị   
Tuesday, 21 June 2022 10:49

1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và phương án nhiệm vụ SXKD năm 2022

Tải về

2. Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Tải về

3. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Tải về

4. Tờ trình về việc giao hội đồng quản trị hợp tác với công ty MAX Việt Nam nghiên cứ đầu tư khu Tân Hợp tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Tải về

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Tải về

Last Updated on Tuesday, 21 June 2022 11:20