Đầu tư Tài chính

-           Đầu tư góp vốn vào các công ty thành viên;

-           Khai thác nguồn tài chính bên ngoài, liên doanh, liên kết và phát hành cổ phiếu;

-           Liên doanh với các đối tác nước ngoài để hợp tác đầu tư các dự án có vốn đầu tư lớn.