Mô hình tổ chức

1. Ban kiểm soát: Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Vân Khánh

2. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT: Ông Đường Dũng Tiến

Thành viên HĐQT:

Ông Trần Lương Sơn

Ông Trần Đình Quang

Ông Lê Đắc Lộc

Ông Phan Huy Hoàn

3. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc: Ông Trần Lương Sơn

Phó Tổng Giám đốc: Ông Trần Đình Quang

Phó Tổng Giám đốc: Ông Trần Hoàng Đạt

4. Phòng Tổ chức - Hành chính: Trưởng phòng: Ông Phan Đình Chúng

5. Phòng Tài chính kế toán: Kế toán trưởng: Bà Thái Thị Hương

6. Ban Kế hoạch đầu tư: Trưởng ban: Ông Trần Mạnh Đức

7. Ban Quản lý dự án: Giám đốc ban: Ông Trần Lương Sơn

8. Ban Quản lý Tòa Nhà Dầu khí Nghệ An: Phó Ban: Ông Nguyễn Bá Chinh

9. Sàn Giao dịch Bất động sản Dầu khí Nghệ An: Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Thảo