PXA thay đổi người công bố thông tin

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số:  276 /CV-PVIT
V/v: Thay đổi người công bố thông tin


Vinh, ngày
02 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
- Uỷ ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tổ chức niêm yết: Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.
2. Mã chứng khoán: PXA.
3. Trụ sở chính: Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.
4. Điện thoại: 0383.586.488                         Fax: 0383.586.696
5. Website:   http://pvit.com.vn

Căn cứ nội dung Giấy uỷ quyền số 16/QĐ-TGĐ.PVIT ngày 13/9/2010 của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;
Căn cứ nội dung Giấy uỷ quyền số …/UQ-TGĐ.PVIT ngày 02/07/2012 của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;
Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố về việc thay đổi người công bố thông tin như sau:

-   Kể từ ngày 2/7/2012 ông Phan Thế Trọng thôi không đảm nhận nhiệm vụ theo Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An do ông Phan Thế Trọng chuyển công tác;

-   Kể từ ngày 2/7/2012 Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An uỷ quyền cho bà Nguyễn Thị Lê Trâm đảm nhận nhiệm vụ “Nhân viên công bố thông tin” theo nội dung Giấy uỷ quyền do người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An ký ban hành.

Chúng tôi cam kết các thông tin cung cấp trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận :
- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Ban TGĐ;
- Lưu TCNS, VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Lê Phi Hùng

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5