PXA: Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017