Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc
a.Cuong

Ông Đường Hùng Cường

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Trình độ: Thạc sỹ QTKD Quốc tế, Kiến trúc sư

Quê quán: Hà Tĩnh

a.Quang

Ông Trần Đình Quang

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc                  
Trình độ: Kỹ sư thuỷ lợi
Quê quán: Nghệ An

a.Dat

Ông Trần Hoàng Đạt

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Trình độ : Thạc sỹ xây dựng, Kỹ sư xây dựng
Quê quán: Hà Tĩnh

 

Ông Nguyễn Văn Phóng

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc 
Trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh Quốc tế, Cử nhân quản trị kinh doanh
Quê quán: Nghệ An