Mô hình tổ chức
Mô hình tổ chức

1. Ban kiểm soát: Trưởng ban: Ông Phan Hữu Tuyến

2. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT: Ông Đường Hùng Cường

Thành viên HĐQT:

Ông Trần Đình Quang

Ông Phan Huy Hoàn

Ông Trần Hoàng Đạt

Ông Trần Lương Sơn

3. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc: Ông Đường Hùng Cường

Phó Tổng Giám đốc: Ông Trần Đình Quang

Phó Tổng Giám đốc: Ông Trần Hoàng Đạt

Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Phóng

4. Phòng Tổ chức - Hành chính: Trưởng phòng: Bà Trần Thị Thu Hường

5. Phòng Tài chính kế toán: Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Nga

Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Hoa

6. Ban Kế hoạch đầu tư: Trưởng ban: Ông Trần Mạnh Đức

7. Ban Quản lý dự án: Trưởng ban: Ông Phan Hữu Tuyến

8. Ban Quản lý Tòa Nhà Dầu khí Nghệ An: Trưởng Ban: Ông Phan Đình Chúng

9. Sàn Giao dịch Bất động sản Dầu khí Nghệ An: Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Thảo

10. Xí nghiệp PVIT 10: Giám đốc: Ông Đinh Hữu Bắc

11. Xí nghiệp PVIT 11: Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Trung

12. Xí nghiệp PVIT 12: Giám đốc: Ông Thái Ngọc Thanh

13. Ban Quản lý Tòa nhà Nghi Phú: Trưởng ban: Ông Lê Văn Vinh