PXA: Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc