PXA: Thông báo mời họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2019