PXA: Nghị quyết Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2019