PXA: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự