PXA: Họp bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024