PVNC: học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị BCHTW 9 (Khoá XI)

Ngày 31/10/2014 tại Hội trường tầng 24 Toà nhà Dầu khí Nghệ An, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị BCHTW 9.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đ/c Phan Hải Triều - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Nguyễn Ngọc Bảng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đ/c Đồng Xuân Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên; thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc, Ban kiểm soát; Trưởng, phó các Ban/ văn phòng, Ban quản lý dự án, Ban điều hành. Đồng chí Võ Quốc Hùng - Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh Nghệ An tham dự và quán triệt Nghị quyết TW 9.

 

Đ/c Võ Quốc Hùng quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị BCHTW9

Sau phần khai mạc, Hội nghị đã nghe đ/c Võ Quốc Hùng quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị BCHTW 9 (Khoá XI) và báo cáo kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hội nghị Cán bộ, đảng viên, CNV đã được tiếp thu về viêc “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; “Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng”, ngoài ra Hội nghị còn được nghe một số thông tin nổi bật về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá XI) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên toàn Tổng công ty nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị quyết, Kết luận của Đảng. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, đưa PVNC ngày càng phát triển.