Giám đốc PVIT - Ông Đường Hùng Cường đăng ký mua 2.000.000 cổ phần PXA