PXA: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An