Tin tức
PVIT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Sáng ngày 31/5/2017 vừa qua, tại hội trường tầng 24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ , Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm 2017. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đường Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ; Nguyễn Văn Phóng: P.TGĐ, Trần Hoàng Đạt: P.TGĐ, Trần Đình Quang: P.TGĐ và Đại diện 62.34% số cổ phần có quyền  biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua 9 nội dung gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017

- Thông qua phương án trả lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, dự chi năm 2017

- Tờ trình chuyển đổi hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư thực hiện dự án Vịnh Tân

- Tờ trình miễn nhiễm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên nhiệm thành viên HĐQT

-  Quy chế bầu cử và danh sách ban kiểm phiếu.

Đại hội thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng hoạt động trong thời gian tới như: Tiếp tục kiện toàn và cơ cấu lại bộ máy; Tập trung xây dựng, đào tạo cán bộ và hoàn thiện các quy chế về tài chính; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm đang triển khai và tìm kiếm các cơ hội đầu tư những dự án hiệu quả khác; Chỉ đạo thực hiện đưa vào khai thác có hiêu quả các dư án trọng điểm; Tăng cường rà soát tiến độ các dự án trọng điểm; Quan tâm và bảo vệ quyền lợi của các Cổ đông, CBCNV Công ty,...

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa,  Đại hội đã bầu bổ sung đồng chí Trần Đình Quang – P.TGĐ vào thành viên HĐQT với tỷ lệ bầu cử 100%.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 194